Volume 3 Issue 4
Jul.  1982
Turn off MathJax
Article Contents
SHEN Shou-xun. Studies on the Parasitic Nematodes of Birds in China. Zoological Research, 1982, 3(4): 455-472.
Citation: SHEN Shou-xun. Studies on the Parasitic Nematodes of Birds in China. Zoological Research, 1982, 3(4): 455-472.

Studies on the Parasitic Nematodes of Birds in China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1982-12-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] HAN Lian-xian, *, HUANG Shi-lin, YUAN Yu-chuan, QIU Yun-long. Fall Migration Dynamics of Birds on Fenghuang Mountain, Yunnan Province, China. Zoological Research, 2007, 28(1): 35-40.
  [2] SHI Jian-bin , *, LI Di-qiang, XIAO Wen-fa. A Review of Impacts of Climate Change on Birds: Implications of Long-term Studies. Zoological Research, 2006, 27(6): 637-646.
  [3] MA Ming, Pau J.LEADER, Geoff J.CAREY, Barry WILLIAMS. A Report of Birds Banding and Recoveryin Xinjiang,China. Zoological Research, 2002, 23(2): 105-106.
  [4] CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.
  [5] LI Qing-wei ZHANG Heng-qing, WANG Yong-jin, BIAN Xiao-zhuang, XIONG Xi-kun et al.. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅻ.The 12 Species of Passeriformes. Zoological Research, 1994, 15(3): 33-37.
  [6] LIU Jin-hua, HUANG Jia-liang. Community Structure of Ticks Parasitic on Small Mammals From Hainan China. Zoological Research, 1994, 15(4): 45-48.
  [7] LI Qing-wei, ZHANG Heng-qing, FANG De-an, BIAN Xiao-zhuang, XONG Xi-kun et al.. Studies on The Karyotype of Birds Ⅸ.The 17 Species of Timallinae (Passeriformes,Aves). Zoological Research, 1993, 14(1): 73-79.
  [8] BIAN Xiao-zhuang, CAI Han-jun, LI Qing-wei, XONG Xi-kun, HAN Lian-xian, LIN Shi-ying et al.. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅶ.10 Species of Pheasants. Zoological Research, 1993, 14(3): 258-262.
  [9] BIAN Xiao-zhuang, CAI Han-jun, LI Qing-wei, SHAO Tie-zhong, CUI Zhi-xing et al.. Studies on The karyotypes of Birds XⅣ.14 Species of Charadriiform Birds (Aves). Zoological Research, 1993, 14(1): 86-90.
  [10] BIAN Xiao-zhuang CAI Han-jun NING Shu-xiang, XONG Xi-kun, HAN Lian-xian, CHEN Xin et al.. Studies on the Karyotypes of Birds Ⅻ.15 Species of Nonpasserines.(Aves). Zoological Research, 1991, 12(4): 407-412.
  [11] BIAN Xiao-zhuang, LI Qing-wei, NING Shu-xiang. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅲ.10 Species of Warblers and 4 Species of Flycatchers (Aves). Zoological Research, 1991, 12(2): 215-219.
  [12] KUANG Pu-ren. Parasitic Crustacea on Fishes From yunnan,China,With Description of A New Species. Zoological Research, 1991, 12(4): 343-348.
  [13] LUO Da-ming, BAO Xue-chun. Studies on the Taxonomy of Pre-Parasitic Juveniles of Mermithidae (Nematoda). Zoological Research, 1991, 12(2): 143-146.
  [14] BIAN Xiao-Zhouang, LI Qing-wei, ZHANG Heng-Qing. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅳ.10 Species of Charadriiformes (Aves). Zoological Research, 1989, 10(1): 9-14.
  [15] BIAN Xiao-zhuang LI Qing-wei. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅴ.The 20 species of Climber birds.(Aves). Zoological Research, 1989, 10(4): 309-317.
  [16] WANG Guo-han, LUO Jun-lie, WANG Zheng-sun. Comparative Studies on The karyotypes of Three Species of Nematodes in The genus Neoaplect ana. Zoological Research, 1989, 10(1): 71-77.
  [17] LI Su-chun, CHEN Jian-ping, HUANG Yi-feng et al.. The Safety Test of Entomogenous Nematodes,Heterorhbditis Sp,To the Mice. Zoological Research, 1988, 9(zk): 83-89.
  [18] LI Qing-wei, BIAN Xiao-zhuang. Studies on the Karyotypes of Birds Ⅱ.The 19 Species of 12 Families of Passerine Birds (Passeriformes,Aves). Zoological Research, 1988, 9(4): 321-326.
  [19] KUANG Pu-ren, QIAN Jin-hui. Two New Species of Ergasilidae (Parasitic Copepoda) From China. Zoological Research, 1985, 6(3): 271-275.
  [20] YANG Lan, PENG Yan-zhang, XIAN Yao-hua, CHENG Tso-hsin, WANG Zi-yu. Studies on Some Important Insect-Eating Birds From West Yunnan. Zoological Research, 1984, 5(1): 57-66.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (259) PDF downloads(3) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return