Volume 3 Issue 4
Jul.  1982
Turn off MathJax
Article Contents
ZHU Jian-lin, MA Xing-guo, LI Gui-xiang. A New Species of Reticulitermes From Luofushan,Guangdong,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(4): 437-441.
Citation: ZHU Jian-lin, MA Xing-guo, LI Gui-xiang. A New Species of Reticulitermes From Luofushan,Guangdong,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(4): 437-441.

A New Species of Reticulitermes From Luofushan,Guangdong,China (Isoptera:Rhinotermitidae)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1982-12-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] LI Fan, ZHONG Jun-sheng. Rhinogobius zhoui,a New Goby (Perciformes: Gobiidae) from Guangdong Province, China. Zoological Research, 2009, 30(3): 327-333.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03327
  [2] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [3] YANG Bing, ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng. Four New Species of Reticulitermes and Pseudocapritermes (Isoptera:Kalotermitidae and Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1992, 13(2): 123-131.
  [4] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Geographic Distribution of Genera Microtermes ancistrotermes (Isoptera) and Notes on New Species From Yunnan,China. Zoological Research, 1991, 12(2): 133-142.
  [5] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.
  [6] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. A New Genus and Three New Species of Macrotermitinae (Isoptera:Termitidae) From China. Zoological Research, 1990, 11(3): 185-191.
  [7] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [8] PING Zheng-ming, XU Yue-li, XU Chun-gui. Notes on the Genus Reticulitermes Holmgren from Guizhou Province,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(2): 117-124.
  [9] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Three new Species of new Genus Sinonasutitermes of Subfamily Nasutitermitinae From China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1986, 7(2): 89-98.
  [10] LI Gui-xiang. Four new Species of Nasutitermes and New Genus Periaciculitermes of Subfamily Nasutitermitinae From China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1986, 7(3): 207-216.
  [11] PING Zheng-ming, CHEN Mang, LIU Yuan-zhi. Four New Species of the Genus Glyptotermes From Sichuan Province,China (Isoptera:Kalotermitidae). Zoological Research, 1985, 6(4): 303-312.
  [12] XUE Wan-qi, LIU Ming-quan. Twonew Species of the Genus Phaonia From Guangdong,China (Diptera:Muscidae). Zoological Research, 1985, 6(zk): 15-19.
  [13] TSAI Pang-hwa, HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo. Two New Species of Genera Indotermes and Sinotermes From Yunnan,China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1984, 5(3): 289-294.
  [14] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Two New Species of the Genus Odontotermes and Ahmaditermes (Isoptera:Termitidae From Guizhou,China). Zoological Research, 1982, 3(zk): 157-162.
  [15] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong, YANG Wen-chang, JI Guang-rong, MA Xing-chun. Studies on the Termites From Sichuan Ⅳ.Study on Termites and A New Species of Stylotermes From Nanchong District (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 145-150.
  [16] GONG An-hu, HAN Li-xin, GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong. Studies on the Termites From Sichuan Ⅰ.Three new Species of the Genera Glyptotermes and Stylotermes From Chengdu and Xichang (Isoptera:Kalotermitidae and Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(3): 281-287.
  [17] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong, WANG Sin. Survey of Termite in the Regions of Jiangsu Province With Description of Two New Species (Isoptera:Rhinotermitidae,Reticulitermes). Zoological Research, 1982, 3(zk): 137-144.
  [18] PING Zheng-ming, LI Gui-xiang, CHEN Mang, HE Mao-ye. A New Species of the Genus Reticulitermes (Isoptera:Rhinotermitidae) From Chongqing Shi. Zoological Research, 1982, 3(zk): 151-156.
  [19] WU Wei-nan, CHOU Fen-wei. A New Species of Amblyseius (Aearina:Phytoseiidae) From Guangdong Province. Zoological Research, 1981, 2(3): 273-274.
  [20] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong. Notes on A New Species of the Genus Stylotermes Holmgren From Sichuan,China Isoptera:Rhinotermitidae,Stylotermitinae. Zoological Research, 1980, 1(4): 537-539.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (158) PDF downloads(2) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return