Volume 3 Issue 4
Jul.  1982
Turn off MathJax
Article Contents
WANG Ying-xiang, LI Chong-yun. A New Subspecies of Shrew-Hedgehog,Neotetracus sinensis Troussart (Erinaceidae,Mammalia),From Yunnan,China. Zoological Research, 1982, 3(4): 427-430.
Citation: WANG Ying-xiang, LI Chong-yun. A New Subspecies of Shrew-Hedgehog,Neotetracus sinensis Troussart (Erinaceidae,Mammalia),From Yunnan,China. Zoological Research, 1982, 3(4): 427-430.

A New Subspecies of Shrew-Hedgehog,Neotetracus sinensis Troussart (Erinaceidae,Mammalia),From Yunnan,China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1982-12-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Masaharu Motokawa, Yi Wu, Masashi Harada, Yuta Shintaku, Xue-Long Jiang, Yu-Chun Li. Karyotypes of field mice of the genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) from China. Zoological Research, 2018, 39(5): 348-355.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.054
  [2] Huai-Sen Ai, Kai He, Zhong-Zheng Chen, Jia-Qi Li, Tao Wan, Quan Li, Wen-Hui Nie, Jin-Huan Wang, Wei-Ting Su, Xue-Long Jiang. Taxonomic revision of the genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) with description of a new species. Zoological Research, 2018, 39(5): 335-347.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.034
  [3] XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Four New Species of Eosentomon From Yunnan,China. Zoological Research, 2000, 21(2): 149-154.
  [4] SHEN Yo-hiu. A New Subspecies of Hyla annectans From Hunan,China (Anaura:Hylidae). Zoological Research, 1997, 18(2): 177-182.
  [5] LI Jian-xiong, WANG Ying-xiang. Taxonomic Study on Subspecies of Dremomys lokriah (Sciuridae,Rodent) From Southwest China--Note With A New Subspecies. Zoological Research, 1992, 13(3): 235-244.
  [6] YANG Jun-xing, CHU Xin-luo. A New Genus and A New Species of Nemacheilinae From Yunnan Province,China. Zoological Research, 1990, 11(2): 109-114.
  [7] MA Shi-lai, WANG Ying-xiang, SHI Li-ming. A New Species of The Genus Muntiacus From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 47-53.
  [8] LIANG Xing-chai, YANG Da-rong, SHEN Fa-rong, LONG Yong-chen, YAN Yao-xiong. Four new Species of the Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,China. Zoological Research, 1988, 9(4): 419-425.
  [9] CHEN Yin-rui, LI Zai-yun. Notes on cyprinid Fishes of the Subfamily Acheilognathinae from Yunnan China with Description of A New Subspecies. Zoological Research, 1987, 8(1): 61-67.
  [10] LI Wei-xian. Description on Four New Species of Sinocyclocheilus From Yunnan,China (Pisces:Cyprinidae). Zoological Research, 1985, 6(4): 423-429.
  [11] ZHANG Guang-xue, ZHONG Tie-sen. Two New Species of Chaitophorus Koch From Yunnan,China (Aphidoidea:Chaitophoridae). Zoological Research, 1985, 6(zk): 127-130.
  [12] HE Wan, WU Yan-ru. A New Species of Rhopalomelissa From Yunnan,China (Apoidea:Halictidae). Zoological Research, 1985, 6(2): 185-187.
  [13] LI Si-min, YANG Da-tong. The Description of A New Subspecies Hyla annectans gongshanensis From Yunnan. Zoological Research, 1985, 6(1): 23-28.
  [14] HUANG Shun-you. On five New Species and Subspecies of the Genus Schizothorax Heckel From Yunnan,China. Zoological Research, 1985, 6(3): 209-217.
  [15] YANG Yan, BAN Lu-liang, WANG Shu-shen. A New Record of Subspecies Blue-Breasted in China. Zoological Research, 1984, 5(3): 226-226.
  [16] ZHENG Zhe-min. New Genus and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,China (Ⅲ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 83-87.
  [17] WANG Ying-xiang. New Subspecies of the Pipistrels (Chiroptera,Mammalian) From Yunnan,China. Zoological Research, 1982, 3(zk): 343-348.
  [18] FANG Shu-miao, HSU Tao-ching. On A New Subspecies of Botoid Fishes,Leptobotia Tientaiensis Hansuiensis,From Langao,Shaanxi,China. Zoological Research, 1980, 1(2): 265-268.
  [19] ZHANG Guang-xue, ZHONG Te-sen, TIAN Ze-jun. Two New Species and A New Subspecies of Adelgidae From Sichuan,China (Homoptera:Adelgidea). Zoological Research, 1980, 1(3): 381-388.
  [20] HE Ji-chang, LIU Zhen-hua. Description of A New Subspecies of Erythroculter From Yunnan,China. Zoological Research, 1980, 1(4): 483-485.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (184) PDF downloads(4) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return