Volume 2 Issue 3
May  1981
Turn off MathJax
Article Contents
YE Rui-yu, WANG Dun-qing. Preliminary Study of the Gamasid Mites in Xinjiang Uighur Autonomous Region (Acarina:Gamasoidea). Zoological Research, 1981, 2(3): 275-280.
Citation: YE Rui-yu, WANG Dun-qing. Preliminary Study of the Gamasid Mites in Xinjiang Uighur Autonomous Region (Acarina:Gamasoidea). Zoological Research, 1981, 2(3): 275-280.

Preliminary Study of the Gamasid Mites in Xinjiang Uighur Autonomous Region (Acarina:Gamasoidea)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1981-08-22
 • Twenty species of gamasid mites found in Xinjiang Uighur Autonomous Region are reported in this paper.They,including a new species,belong to 10 genera in 5 families.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Guang-Liang ZHANG, Zhan-Hui TANG, Ti-Yu HONG, Jian YANG, Yu ZENG, Liang-Jing TAN, Qi LIU, Yi CHEN, Qi-Qi SHEN, Li-Biao ZHANG. Host selection of ectoparasitic gamasid mites on Tylonycteris pachypus and T. robustula. Zoological Research, 2013, 34(1): 21-26.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.01021
  [2] JIANG Tian-Yi, DING You-Zhong, WANG Zheng-Huan, HE Gui-Fang, ZHAO Jin-Ping, Feng-Qi. Group differences in responses of Pseudois naynaur to human disturbance in Helan Mountain, Ningxia Hui Autonomous Region. Zoological Research, 2011, 32(2): 157-162.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.02157
  [3] LI Jun, GUO Xian-Guang, WANG Yue-Zhao. Population Genetic Differentiation of Phrynocephalus axillaris in East of Xinjiang Uygur Autonomous Region Based on Sequence Variation of Mitochondrial ND4-tRNALeu Gene. Zoological Research, 2010, 31(4): 361-369.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04361
  [4] SUN Bo, BAO Yi-xin, ZHANG Long-long, ZHAO Qing-yang, HU Zhi-yuan. Preliminary Study on Relative Fatness of Niviventer confucianus on Islands of Qiandao Lake Region. Zoological Research, 2009, 30(5): 545-552.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.0545
  [5] MA Ming, ZHANG Xin-min, MEI Yu, HU Bao-wen. Preliminary Report on the Breeding Ecology of Eurasian Nightjar in Xinjiang,China. Zoological Research, 2008, 29(5): 476-.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05476
  [6] ZHOU Fang, SHU Xiao-lian, SUN Ren-jie, JIANG Ai-wu, LU Zhou. A New Bird Record in Guangxi Zhuang Autonomous Region,China:White-spectacled Warbler Seicercus affinis. Zoological Research, 2008, 29(3): 331-333.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03331
  [7] LUAN Yun-xia, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Preliminary Study on Phylogeny of Diplura. Zoological Research, 2002, 23(2): 149-154.
  [8] QIAO Jian-fang, YANG Wei-kang, GAO Xing-yi. A Preliminary Study on the Egg Temperature and Female Incubation Behaviour in Houbara Bustard (Chlamydotis undulata macqueenii) Population in Mulei Xinjiang. Zoological Research, 2002, 23(3): 210-213.
  [9] QIAO Jian-Fang, YANG Wei-Kang, Yao Jun, Gao Xing-Yi. A Preliminary Study on the Nesting Success in Houbara Bustard (Chlamydotis undulata macqueenii) Population in Mulei Xinjiang. Zoological Research, 2001, 22(2): 120-124.
  [10] TIAN Zhaofeng, XUE Wan-qi. A New Species of The Genus Fannia From Inner Mongolia Autonomous Region,China (Diptera:Fanniidae). Zoological Research, 1999, 20(1): 58-59.
  [11] Jorigtoo, Nonnaizab. A New Species and Four New Records of Cydnidae From Inner Mongolia-Xinjiang Region China (Hemiptera:Cydnidae). Zoological Research, 1995, 16(3): 219-221.
  [12] JIANG Guo-fang. Studies on The Acridoidea of Guangxi Autonomous Region Ⅰ.Composition of Acridoidea Fauna. Zoological Research, 1995, 16(3): 223-231.
  [13] HUANG Ren-xin, XIANG Li-gai. A Preliminary study on Locust-Eating Birds in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(3): 251-260.
  [14] WU Min, ZHAO Ya-jiang. A Preliminary Study of the Karyotype of Bufo viridis Laurenti in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(4): 339-342.
  [15] XU Yan-gong. Faunistic Studies of Gallinaceans of the Diqing Autonomous Region,N.W.Yunnan. Zoological Research, 1983, 4(4): 353-362.
  [16] MENG Yang-chun, LAN Ming-yang, ZHOU Zhi-yuan, LI Pei-xia. Experimental Studies on the Surviving of Three Species of Gamasid Mites. Zoological Research, 1982, 3(zk): 197-203.
  [17] YU Zi-zhong, YANG Guang-rong, GONG Zheng-da. Six New Species of Chigger Mites From Yunnan (Acarina Trombiculidae). Zoological Research, 1981, 2(2): 175-190.
  [18] MA En-pei, YUAN Yi-lan. New Species and New Records of Tetranychid Mites From China Ⅱ.(Acarina:Tetranychidae). Zoological Research, 1981, 2(3): 281-287.
  [19] CHEN Yong-lin. Study of Locusts and Grasshoppers From Xinjiang Uighur Autonomous Region:Description of A New Species of the Genus Phytomastax B.-Bienko (Orthoptera:Eumastacidae). Zoological Research, 1981, 2(1): 67-70.
  [20] , , , , . Notes on Rodent Composition and Its Changes Both Along the Railway Line and on The Trains in Xinjiang--The Discovery of Rattus norvegicus in This Region. Zoological Research, 1980, 1(1): 135-138.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (235) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return