CHEN Yi-feng, GUO Jian-min. Chromosome Studies of Mammals. Zoological Research, 1984, 5(zk): 52-63.
Citation: CHEN Yi-feng, GUO Jian-min. Chromosome Studies of Mammals. Zoological Research, 1984, 5(zk): 52-63.

Chromosome Studies of Mammals

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1984-12-10
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Simon Musila, Ara Monadjem, Paul W. Webala, Bruce D. Patterson, Rainer Hutterer, Yvonne A. De Jong, Thomas M. Butynski, Geoffrey Mwangi, Zhong-Zheng Chen, Xue-Long Jiang. An annotated checklist of mammals of Kenya. Zoological Research, 2019, 40(1): 3-52.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.059
  [2] You-Hua CHEN. Ecological predictors of extinction risks of endemic mammals of China. Zoological Research, 2014, 35(4): 346-349.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.4.346
  [3] YANG Ming, LI Qin-fen. Main Neuroendocrine Responses of Mammals in Cold Stress. Zoological Research, 2002, 23(4): 335-340.
  [4] WU Yun-fei, KANG Bin, MEN Qiang, WU Cui-zhen. Chromosome Diversity of Tibetan Fishes. Zoological Research, 1999, 20(4): 258-264.
  [5] CHEN Yu-ze, LIU Rui-qing, NAI Wen-hui, YANG Mei, HE Cong-hao, BAO Yan-fen et al.. The Chromosome of Asian Elephant. Zoological Research, 1998, 19(1): 93-94.
  [6] YANG Tong, WANG Tie-hui, GUO Zheng-ke. Chromosome Number and Characteristics of A Hirudinidae Leech Hirudo nipponia. Zoological Research, 1997, 18(1): 26-325.
  [7] GONG Zheng-da, DUAN Xing-de, FENG Xi-guang, XIE Shu et al.. Small Mammals in The Cangshan and Erhai Natural Reserve. Zoological Research, 1997, 18(2): 197-204.
  [8] LIU Rui-qing, NIE Wen-hui, CHEN Yu-ze. Chromosome Study of Stone Marten (Martes foina intermedia). Zoological Research, 1995, 16(3): 275-279.
  [9] LIU Jin-hua, HUANG Jia-liang. Community Structure of Ticks Parasitic on Small Mammals From Hainan China. Zoological Research, 1994, 15(4): 45-48.
  [10] YANG Xiu-zhi, WANG Jun-sen. Two Kinds of Ant Chromosome in Heilongjiang. Zoological Research, 1994, 15(2): 93-96.
  [11] WANG Jin-xing, ZHAO Xiao-fan. Chromosome Study of Three Species of Tetraodontiform Fishes. Zoological Research, 1993, 14(4): 345-346.
  [12] Lin fayao, Shen farong, Yang darong, Long yongchen, Yang yaoxiong. Study on mitotic chromosome of ghost moth. Zoological Research, 1988, 9(1): 15-20.
  [13] Chen chunsheng, Meng yangchun. Studies on chromosome aberration induced by 60Co Gamma ray in Eulaelaps shanghaiensis (Acari, Gamasina). Zoological Research, 1988, 9(1): 21-27.
  [14] HENG Hong-qiang, CHEN Wen-yuan, WANG Zi-shu, WANG Xi-zhong, ZHAN Xi-ling. Studies on the unit Fiber Structure of the Chromosome of the Bufo bufo gargarizans. Zoological Research, 1987, 8(2): 177-182.
  [15] BIAN Xiao-zhuang. A Preliminary Study on the Chromosome of Marine Bivalve,Mytilus coruscus. Zoological Research, 1984, 5(zk): 57-60.
  [16] FENG Shu-ju, SHI Li-ming. Karyotype and Chromosome Polymorphism in Eupolyphaga sinensis Walker. Zoological Research, 1984, 5(zk): 45-50.
  [17] ZHANG Xi-ran, WANG Jian-hua, CHEN Yu-ze. Somatic Chromosome Studies of the Tufted Deer (Elaphodus cephalophus). Zoological Research, 1983, 4(1): 89-93.
  [18] ZOU Shu-qang, CHEN Ying-feng. Chromosome study of an Albinal Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(3): 294-294.
  [19] Wujiayan, Liguihui. A report on the mammals of Ankang region. Shanxi province. Zoological Research, 1982, 3(1): 59-68.
  [20] WANG Yin-xiang, LI Zhi-xiang. New Records of Chinese Mammals of Insectivora. Zoological Research, 1980, 1(4): 563-664.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (16870) PDF downloads(3194) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return