Volume 8 Issue 1
Jan.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
ZHENG Bao-lai. First Record of Subspecies of Timaliinae in China. Zoological Research, 1987, 8(1): 2006-20.
Citation: ZHENG Bao-lai. First Record of Subspecies of Timaliinae in China. Zoological Research, 1987, 8(1): 2006-20.

First Record of Subspecies of Timaliinae in China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Li-Na Du, Shuo Liu, Mian Hou, Guo-Hua Yu. First record of Theloderma pyaukkya Dever, 2017 (Anura: Rhacophoridae) in China, with range extension of Theloderma moloch (Annandale, 1912) to Yunnan. Zoological Research, 2020, 41(5): 576-580.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.083
  [2] Song Li, Guo-Hua Yu, Shuo Liu, Chang-Shan Jin. First record of the ferret-badger Melogale cucphuongensis Nadler et al., 2011 (Carnivora: Mustelidae), with description of a new subspecies, in southeastern China. Zoological Research, 2019, 40(6): 575-579.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.067
  [3] Yi-Ming Hu, Zhi-Xin Zhou, Zhi-Wen Huang, Ming Li, Zhi-Gang Jiang, Jian-Pu Wu, Wu-Lin Liu, Kun Jin, Hui-Jian Hu. A new record of the capped langur (Trachypithecus pileatus) in China. Zoological Research, 2017, 38(4): 203-205.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.038
  [4] Ai-Wu JIANG, Hong-Quan PAN, Zhou LU, Nai-Fa LIU. A new record of the bird subspecies Black-crested Bulbul (Pycnonotus flaviventris johnsoni) in China. Zoological Research, 2013, 34(1): 53-54.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.01053
  [5] HE Kai, DENG Ke, JIANG Xue-Long. First record of Van sung’s shrew (Chodsigoa caovansunga) in China. Zoological Research, 2012, 33(5): 542-544.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05542
  [6] CHEN Zi-Ming, ZHANG Xiao-Yan, QI Wen-Long, LI Jiang-Hong, XIAO Hen. A new record of Dasyatid fish in China: Dasyatis laosensis. Zoological Research, 2010, 31(6): 675-676.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06675
  [7] WEI Qing, XIONG Yan, LUAN Yun-xia, YANG Yi-ming, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. First Note on Chromosomes and Male Meiosis Division of Collembola in China. Zoological Research, 2005, 26(1): 96-100.
  [8] ZHOU Zhao-min, XU Wei-xia, WU Yi, LI Yu-chun, HU Jin-chu. Morphometric Characteristics of Three Subspecies of Rhinolophus affinis in China. Zoological Research, 2005, 26(6): 645-651.
  [9] YANG Xiao-jun, QIAN Fa-wen, LI Feng-shan, GAO Li-bo, WU He-qi. First Satellite Tracking of Blacknecked Cranes in China. Zoological Research, 2005, 26(6): 657-658.
  [10] CHEN Zi-ming, HUANG De-chang, XU Shi-ying, QI Wen-long. A New Record of Cyprinid Fishes in China—Barbodes gonionotus. Zoological Research, 2003, 24(2): 148-150.
  [11] LIAO Te-yu, TZENG Chyng-shyan. A New Record Species of Homalopterid Loach of Yunnan,China. Zoological Research, 2002, 23(6): 527-529.
  [12] YANG Lan. A New Subspecies of Chestnut-crowned Laughingthrush (Garrulax erythro cephalus)(Passeriformes:Muscicapidae:Timaliinae). Zoological Research, 2002, 23(4): 311-314.
  [13] LI Jian-xiong, WANG Ying-xiang. Taxonomic Study on Subspecies of Dremomys lokriah (Sciuridae,Rodent) From Southwest China--Note With A New Subspecies. Zoological Research, 1992, 13(3): 235-244.
  [14] JIN Dao-chao. A New Species of The First Record Family,Mideopsidae,of Water Mites From China (Acari:Hydrachnellae:Arrenuroidea). Zoological Research, 1992, 13(1): 13-16.
  [15] LIANG Xing-chai. Two Species are First Reported in China (Diptera:Calliphoridae). Zoological Research, 1987, 8(3): 238-238.
  [16] YANG Yan, BAN Lu-liang, WANG Shu-shen. A New Record of Subspecies Blue-Breasted in China. Zoological Research, 1984, 5(3): 226-226.
  [17] YANG De-hua. The Correction of Hypsipetes madagascariensis (Muller) Subspecies in China. Zoological Research, 1983, 4(1): 8-8.
  [18] WANG Ying-xiang. New Subspecies of the Pipistrels (Chiroptera,Mammalian) From Yunnan,China. Zoological Research, 1982, 3(zk): 343-348.
  [19] YU Xin, YE Rui-yu. The Distribution of Ophthalmopsylla volgensis in Xinjiang,China and the Description of A New Subspecies. Zoological Research, 1982, 3(zk): 129-130.
  [20] HE Ji-chang, LIU Zhen-hua. Description of A New Subspecies of Erythroculter From Yunnan,China. Zoological Research, 1980, 1(4): 483-485.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1178) PDF downloads(1415) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return