Volume 37 Issue 4
Jul.  2016
Turn off MathJax
Article Contents
Yuan-Ye MA. Yunnan snub-nosed monkey research of the Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences. Zoological Research, 2016, 37(4): 189-190. doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.4.189
Citation: Yuan-Ye MA. Yunnan snub-nosed monkey research of the Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences. Zoological Research, 2016, 37(4): 189-190. doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.4.189

Yunnan snub-nosed monkey research of the Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences

doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.4.189
More Information
 • Corresponding author: Yuan-Ye MA
 • Publish Date: 2016-07-18
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Wan-Cai Xia, Sheng-Nan Ji, Bao-Ping Ren, Xin-Ming He, Tai Zhong, Ali Krzton, Yun Tang, Da-Yong Li. Proximate causes of dispersal for female Yunnan snub-nosed monkeys. Zoological Research, 2020, 41(1): 78-83.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.008
  [2] Kai-Qin LI, Yun-Zhen WANG, Da-Zhi DONG, Li-Kun ZHANG. Catalog of insect type specimens preserved at the Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science with corrections of some specimens. Zoological Research, 2015, 36(5): 263-284.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.5.263
  [3] . Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, acquires GLP certification from the CFDA. Zoological Research, 2015, 36(5): 310-310.
  [4] Jin-Fa LI, Yu-Chao HE, Zhi-Pang HUANG, Shuang-Jin WANG, Zuo-Fu XIANG, Juan-Jun ZHAO, Wen XIAO, Liang-Wei CUI. Birth seasonality and pattern in black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Mt. Lasha, Yunnan. Zoological Research, 2014, 35(6): 474-484.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.474
  [5] Li-Na DU, Xiao-Yong CHEN, Jun-Xing YANG. A catalog of fish specimens preserved within Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences. Zoological Research, 2013, 34(4): 345-360.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0345
  [6] XIANG Zuo-Fu, HUO Sheng, XIAO Wen, CUI Liang-Wei. Positive influence of traditional culture and socioeconomic activity on conservation: A case study from the black-and-white snub-nosed monkey (Rhinopithecus bieti) in Tibet. Zoological Research, 2010, 31(6): 645-650.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010. 06645
  [7] Cyril C GRUETER, LI Da-Yong, FENG Shun-Kai, REN Bao-Ping. Niche partitioning between sympatric rhesus macaques and Yunnan snub-nosed monkeys at Baimaxueshan Nature Reserve, China. Zoological Research, 2010, 31(5): 516-522.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05516
  [8] MA Yuan-Ye, CAI Jing-Xia. Introduction of 30-Year Development of Primate Neurobiology Research in Kunming Institute of Zoology. Zoological Research, 2010, 31(1): 110-112.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.010110
  [9] LU Qiu-Min, LAI Ren, ZHANG Yun*. Animal Toxicological Research at Kunming Institute of Zoology, CAS Over 30 Years. Zoological Research, 2010, 31(1): 2-16.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.01002
  [10] CUI Liang-wei, ZHONG Tai, XIAO Lin, XIAO Wen , *. Group Size and Composition of Black-and-White Snub-nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) Estimated by Faeces of Sleeping Sites at Baima Snow Mountain. Zoological Research, 2006, 27(4): 337-343.
  [11] LI Hai-peng, ZHANG Ya-ping, MENG Shi-jie, MEN Zheng-ming, HAN Jian-lin et al.. Low Genetic Diversity in Sichuan Snub-Nosed Monkey Revealed by Protein Electrophoresis and Its Significance To Conserv Ation Biology. Zoological Research, 1998, 19(6): 417-421.
  [12] LONG Yong-cheng, ZHONG Tai, XIAO Li. Study on Geographical Distribution and Population of The Yunnan snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1996, 17(4): 437-441.
  [13] ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, YANG Shang-chuan, TIAN Bao-ping, BAO Hai-xian et al.. A Preliminary Study on Breeding Yunnan Snub-Nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti). Zoological Research, 1994, 15(3): 87-92.
  [14] XU Jin-ju, TANG Cheng-kui. The Comparative Study on Hemoglobin and Several Isozyme of Biack Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) and Phayres Leaf Monkey (Presbytis phayrei). Zoological Research, 1990, 11(3): 178-178.
  [15] PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang, ZHANG Yao-ping, PAN Ru-liang. The Classification and Phyloceny of Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus spp.) Based on Gross Morphological Characters. Zoological Research, 1988, 9(3): 239-248.
  [16] WU Bao-qi, ZHONG Tai, WU Ji. A Preliminary Survey of Ecology and Behavior on A Yunnan Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) Group. Zoological Research, 1988, 9(4): 373-384.
  [17] PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping, YE Zhi-zhang, LIU Shui-lin. Study on the Stomaches in Three Species of Snub-Nosed Monkeys. Zoological Research, 1983, 4(2): 167-175.
  [18] LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping. The Brachial Plexus of the Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus). Zoological Research, 1982, 3(4): 359-370.
  [19] ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang. On the Anatomy of Snub-Nosed Monkeys.notes on the dermatoglyphics of both Rhinopithecus roxellanae and R.bieti. Zoological Research, 1981, 2(3): 199-207.
  [20] LI Zhi-xiang, MA Shi-lai, HUA Cheng-hui, WANG Ying-xiang. The Distribution and Habit of Yunnan Snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1981, 2(1): 9-16.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (637) PDF downloads(1198) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return