Volume 6 Issue 3
May  1985
Turn off MathJax
Article Contents
LI Gui-zhen. A New Flea From the Golden Monkey Rhinopithecus bieti Milne-Edwards From Northwestern Yunnan. Zoological Research, 1985, 6(3): 243-248.
Citation: LI Gui-zhen. A New Flea From the Golden Monkey Rhinopithecus bieti Milne-Edwards From Northwestern Yunnan. Zoological Research, 1985, 6(3): 243-248.

A New Flea From the Golden Monkey Rhinopithecus bieti Milne-Edwards From Northwestern Yunnan

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jin-Fa LI, Yu-Chao HE, Zhi-Pang HUANG, Shuang-Jin WANG, Zuo-Fu XIANG, Juan-Jun ZHAO, Wen XIAO, Liang-Wei CUI. Birth seasonality and pattern in black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Mt. Lasha, Yunnan. Zoological Research, 2014, 35(6): 474-484.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.474
  [2] Xiao-Fu PAN, Lie LI, Jun-Xing YANG, Xiao-Yong CHEN. Sinocyclocheilus xichouensis, a new species of golden-line fish from the Red River drainage in Yunnan, China (Teleostei: Cypriniformes). Zoological Research, 2013, 34(4): 368-373.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0368
  [3] XIANG Zuo-Fu, HUO Sheng, XIAO Wen, CUI Liang-Wei. Positive influence of traditional culture and socioeconomic activity on conservation: A case study from the black-and-white snub-nosed monkey (Rhinopithecus bieti) in Tibet. Zoological Research, 2010, 31(6): 645-650.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010. 06645
  [4] CUI Liang-wei, ZHONG Tai, XIAO Lin, XIAO Wen , *. Group Size and Composition of Black-and-White Snub-nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) Estimated by Faeces of Sleeping Sites at Baima Snow Mountain. Zoological Research, 2006, 27(4): 337-343.
  [5] ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, YANG Shang-chuan, TIAN Bao-ping, BAO Hai-xian et al.. A Preliminary Study on Breeding Yunnan Snub-Nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti). Zoological Research, 1994, 15(3): 87-92.
  [6] ZOU Ru-jin, YANG Shang-chuan, JI Wei-zhi, BAO Hai-xian, CHEN Jian-chun, LI Ming. The Hematological and Biochemical Values of The Yunnan Golden Monkeys (Rhinopithecus bieti) in Captive. Zoological Research, 1994, 15(1): 71-75.
  [7] XU Jin-ju, TANG Cheng-kui. The Comparative Study on Hemoglobin and Several Isozyme of Biack Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) and Phayres Leaf Monkey (Presbytis phayrei). Zoological Research, 1990, 11(3): 178-178.
  [8] YANG Ke-qin, DE Shu-lan, XU Yi-shu, ZHEN Guo-qing, HUANG Shi-qiang, WANG Bao-qing. Levels of Urinary Luteinizing hormone During The Menstrual Cycle of A Golden Monkey Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1990, 11(2): 161-166.
  [9] HOU Yi-di, PENG Yan-zhang. A Description of New Species of Trichocephalus (Trichocephalidae,Trichocephalata) From The Golden Monkey,Rhinopithecus Bieti. Zoological Research, 1989, 10(1): 45-50.
  [10] WU Bao-qi, ZHONG Tai, WU Ji. A Preliminary Survey of Ecology and Behavior on A Yunnan Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) Group. Zoological Research, 1988, 9(4): 373-384.
  [11] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan, LIN Shu, TUO Ding, TU Zha, ZHONG Tai. A Preliminary Observation on Distribution,Number and Population Structure of Rhinopithecus bieti in Baima Xueshan Natural Reserve,Yunnan,China. Zoological Research, 1987, 8(4): 413-419.
  [12] YE Zhi-zhang. New Progress of Studies on Rhinopithecus bieti. Zoological Research, 1987, 8(4): 440-440.
  [13] LIU Ju-peng. A New Genus of Acrididae From Yunnan. Zoological Research, 1985, 6(3): 239-241.
  [14] HUANG Chun-mei. New Genus and New Species of Acrididae From Yunnan. Zoological Research, 1983, 4(2): 147-150.
  [15] LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, CAO Xiao-mei. A Preliminary Comparison of the Homolog of Trypsin-Giemsa Banding of Chromosomes Among man,Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae) and Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(2): 177-181.
  [16] WANG Dun-qing, LIU Quan. A New Flea of the Genus Nosopsyllus From Xizang. Zoological Research, 1981, 2(3): 289-290.
  [17] YANG Da-tong, SU Cheng-ye. A New Species of The Family Microhylidae Frog From Yunnan. Zoological Research, 1980, 1(2): 257-260.
  [18] YANG Da-tong, LI Si-min. A New Species of the Genus Rana From Yunnan. Zoological Research, 1980, 1(2): 261-264.
  [19] LIAN Ming-yang, MEN Yang-cui. A Fly and A Flea Both From Swallow Nest in Zhejiang. Zoological Research, 1980, 1(1): 139-139.
  [20] ZHENG Sheng-wu. Studies on Reproduction in Mole Rat (Myospalax Fontanierii Milne-Edwards). Zoological Research, 1980, 1(4): 465-477.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1150) PDF downloads(1223) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return